تشخیص اهلیت وام گیرنده

میزان سرمایه ثبتی شرکت ، درصد سهام هر یک از سهامداران و مشخصات شناسنامه ای آنها ذکر می گردد. دلیل دریافت این اطلاعات این است که امضا کنندگان قرارداد بانک ، سهامداران عمده ( درحال حاضر (سال ۱۳۹۹) بالای ۵ درصد) می باشند. سرمایه ثبتی شرکت نیز باید با رعایت نسبت مالکانه ثبت شده باشد. بدین معنی که جمع کل حقوق صاحبان سهام (مندرج در اظهارنامه مالیاتی بخش گزارش ترازنامه ) به مجموع کل داراییها نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد. ( نسبت مالکانه طبق دستورالعمل بانک مرکزی قابل جستجو است ) . اعضای هیئت مدیره شرکت ، مشخصات شناسنامه ای ، آدرس ، سوابق تحصیلی ، سوابق کاری ، دانش فنی ، امضا داران مجاز شرکت قید می گردد . قابل توجه است کلیه سهامداران بالای ۵ درصد و کلیه اعضای هیئت مدیره نیز می بایست فاقد چک برگشتی ، بدهی بانکی حتی تعهدات معوق غیر مستقیم (ضامن ) باشند . درصورت وجود موارد مذکور می توان از طریق کمیته تسهیل تا حدودی این مشکل را حل نمود. در غیر اینصورت فرد دارای مشکل می بایست از شرکت خارج گردد.

بررسی دانش فنی وام گیرنده

دانش فنی متقاضی شامل میزان تحصیلات ، تجربه کاری مدیران ، سوابق ، جوایز داخلی و بین المللی شرکت یا اعضای هیئت مدیره شرکت از سازمانها و نهاد های دولتی ، توان تولیدی در رابطه با فعالیت شرکت در هدایت و رهبری فعالیت حرفه ای عنوان می گردد .

مجوزهای قانونی یکی از مصادیق مهم در بخش اهلیت می باشد . عدم وجود مجوز فعالیت تولیدی به مفهوم عدم فعالیت شخص یا شرکت می باشد. مجوزهای تولید توسط سازمانهای مربوطه به نام یک شخصیت صادر می گردد که دارای شماره ، تاریخ ، نام ، محصول تولیدی ، مکان و ظرفیت و مهر و امضای صادر کننده جواز می باشد. مجدد تاکید می گردد دارنده جواز (به نام) گیرنده تسهیلات می باشد.

قابل ذکر است محل اجرای طرح که در مجوز قید گردیده مهم بوده یعنی نمی توان مجوزی که مثلا برای یک شهر صادر گردیده در شهر دیگری مبادرت به استفاده از آن نمود.

ارائه هرگونه تائیدیه ، گواهی نامه ، تشویق نامه ، ثبت اختراع ، استاندارد و … به عنوان یک عامل ثبت در بررسی پرونده اعتباری لحاظ می گردد.

مرحله قبل : بررسی پرداخت تسهیلات به مشتریان توسط بانکها چگونه انجام می شود؟