انتخاب بهترین بانک جهت اخذ تسهیلات بانکی

بهترین بانک جهت دریافت تسهیلات برای طرحهای تولیدی صنعتی بانکهای تخصصی در این زمینه هستند به نظر شما کدام بانک در زمینه صنعت و معدن یا در زمینه کشاورزی بانک تخصصی است. البته از بانکهای دیگر نیز می توان در این زمینه استفاده نمود ولی بانکهای صنعت و معدن ، بانک ملی و بانک رفاه کارگران پیشنهاد می گردد. نداشتن چک برگشتی ، بدهی به بانکها (معوق یا مشکوک الوصول) ، بدهی مالیاتی و مشمول نبودن در ماده ۱۴۱ قانون تجارت لازمه درخواست تسهیلات است .

جهت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح توسعه توسط بانکها به جدول زیر دقت نمایید.

جمع کل طرح موضوع تسهیلات   شرح
  جمع مورد نیاز انجام شده موجود
*** ** * * * هزینه های ثابت
*** ** * * هزینه های در گردش
*** ** * * * جمع کل
          نحوه تامین :
*** ** * * سرمایه ثبتی
*** ** * * تسهیلات بانکی بلند مدت
*** ** * * تسهیلات بانکی کوتاه مدت
*** ** * * * جاری شرکا
*** ** * * * حسابهای پرداختنی
*** ** * * * جمع

همانگونه که در جدول نشان داده شده است ستون موجود بابت طرح در حال بهره برداری است و ستونهای انجام شده و مورد نیاز که در قسمت طرح موضوع تسیهلات قرار داده شده اند مربوط به طرح توسعه می باشند. بنابراین تحوه تامین منابع مالی موجود در ستون موجود شامل سرمایه ، تسهیلات بانکی بلند مدت و کوتاه مدت موجود ، جاری شرکاء و حسابهای پرداختنی است و در بخش تامین منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه نیز ، تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت مورد نیاز آورده شده است.

شرایط دریافت تسهیلات عمدتا در بانکها یکسان است. بطور کلی مذاکره با بانک و انتخاب بهترین بانک جهت اجرای طرح توسعه پیشنهاد می گردد.

برای دریافت وام جهت اجرای طرح توسعه بعد از موافقت اولیه بانک چنانچه موضوع طرح توسعه تنها ماشین آلات و تجهیزات تولید باشد، بانکها می توانند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بهای ماشین آلات را تامین مالی نمایند و چنانچه هزینه هایی جهت تامین تاسیسات ، سالنهای تولید و … نیز وجود دارد، بانکها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل طرح توسعه را تامین مالی می نمایند.

مرحله قبل : اجرای طرح توسعه و تامین منابع مالی