سرمایه در گردش عبارت است از وجه نقد مورد نیاز برای اجرای عملیات واحد تولیدی جهت تداوم فعالیت.

ما در این دسته بندی از وبلاگ خود قصد داریم تا نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی را شرح دهیم.

اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش:

این اقلام ، در صورتهای مالی شرکت مشخص شده است.

طرف راست یا بدهکار ترازنامه ، بخش داراییهای جاری ( مثبت ) و طرف دیگر قسمت چپ یا بستانکار ترازنامه ، بدهیهای جاری ( منفی ) می باشد.

داراییهای جاری شامل وجه نقد یا تنخواه ، حسابهای دریافتنی ، موجودی مواد و کالا ، پیش پرداختها و سایر حسابهای دریافتنی می باشد.

بدهی های جاری شامل حسابهای پرداختنی، پیش دریافتها ، تسهیلات کوتاه مدت دریافتی و سایر حسابهای پرداختنی است.

قابل ذکر است جاری شرکاء جزء اقلام سرمایه در گردش نمی باشد.

در حال حاضر اظهارنامه مالیاتی در بخش ترازنامه به صورت واضح اقلام اساسی سرمایه درگردش را مشخص کرده است.

استراتژی های مختلفی در رابطه با مدیریت و تامین منابع مالی سرمایه درگردش مورد نیاز توسط مدیران واحد تولیدی اتخاذ می گردد. یکی از این استراتژیها اخذ تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

وقتی واحد تولیدی درخواست تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه درگردش را دارد ، حتما واحد تولیدی به بهره برداری تجاری رسیده است. یا چندین سال از فعالیت تولیدی می گذرد که نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی جهت پیشبرد اهداف کوتاه مدت خود دارد. یا واحد تولیدی در اولین سال بهره برداری است و نیاز به تسهیلات بانکی دارد.

مرحله بعد : شرایط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش

برای مطالعه بیشتر می توانید به وب سایت https://www.investopedia.com/terms/w/workingcapital.asp مراجعه نمایید.