بررسی پرداخت تسهیلات به مشتریان توسط بانکها چگونه انجام می شود؟

به طور کلی کارشناسان بانکها باید رتبه و ریسک اعتباری مشتری را محاسبه نمایند و مناسبترین پیشنهاد را به ارکان تصویب کننده ارائه دهند.

مراحل بررسی پرداخت تسهیلات شامل مصاحبه، اطلاع رسانی به اعضای هیئت مدیره (دریافت صورتجلسه اعضای هیئت مدیره مبنی بر موافقت اخذ تسهیلات به امضا داران مجاز شرکت )، سابقه اعتباری، بازدید، وضعیت موجودی انبارها، اخذ پیش فاکتور خرید مواد اولیه و تعیین قیمتها، میزان تولید سنوات گذشته (حداقل برای سه سال گذشته )، لیست بیمه کارکنان، ظرفیتهای طرح شامل اسمی و عملی و درصد استفاده آن ( واقعی )، درصد تورم در خرید مواد اولیه و فروش در سال جاری نسبت به صورت مالی سال قبل می باشد.

بررسی به دو شکل صورت می گیرد : کمی و کیفی.

کمی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای سه سال گذشته می باشد.

کیفی شامل اهلیت و سوابق کاری، نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک یا سایر بانکها، تعیین وثایق، بررسی متوسط حسابهای ۶ و ۹ ماهه، موجودی فعلی و … می باشد.

نتیجه بررسی کلی مطالب بالا تعیین نمره اعتباری با مشتری است که براساس آن وثایق مورد نیاز برآورد می گردد. هرچه نمره اعتباری پایین باشد بدین معنی است که مشتری دارای ریسک است و در نتیجه موافقت با پرداخت تسهیلات در صورت ارائه وثایق محکمتر یا بعبارتی سهل البیع تر انجام می گردد و اگر رتبه خیلی پایین باشد کلا با ارائه تسهیلات مخالفت می گردد. در پستهای بعدی جزئیات بیشتری از نحوه محاسبه نمره اعتباری بیان خواهیم کرد.

نحوه تهیه گزارش بانکها و برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز

گزارش سرمایه در گردش جهت تامین هزینه های یک دوره تولید ، عمدتا از چهار یا پنج بخش به شرح زیر تشکیل می شود :

۱- اهلیت : دراین قسمت شخصیت ، ظرفیت ، سرمایه ، و پیش بینی وثایق مورد بررسی قرار می گیرد.

شخصیت مشتری شامل حقیقی و حقوقی است. مشتریان دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی می باشند که دارای مجوز فعالیت از سازمانهای ذیربط باشند . بنابراین گیرنده تسهیلات بانکی شخصیتی است که مجوز به نام وی صادر شده باشد. مثلا چنانچه مجوزی به نام مدیر عامل شرکتی باشد گیرنده وام نمی تواند شرکت باشد. در عمده بانکها برای اشخاص حقیقی محدودیت سقف تسهیلات وجود دارد . همچنین این امر برای شرکتهای با نوع مسئولیت محدود نیز صادق است. چنانچه دارنده مجوز جزء اتحادیه ها ( اصناف ) باشد نیز محدودیت (سقف تسهیلات ) وجود دارد . این محدودیتها در بانکهای مختلف تفاوت دارد . مثلا در بانک صنعت و معدن در حال حاضر یک واحد تولیدی با شخصیت حقیقی دارای مجوز تولید از اتحادیه اصناف مبلغ تسهیلات بالغ بر ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان می باشد. در سایر بانکها نیز این محدودیتها وجود دارد. چنانچه متقاضی با شخصیت حقوقی ، فرضا دارنده مجوز از سازمان صمت باشد، محدودیت سقف تسهیلات ندارد ، بلکه مبلغ تسهیلات با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ( درمطالب بعدی عنوان خواهد شد.)

مرحله قبل : شرایط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش