فرم عضویت سایت صنعت یابی

جهت عضویت یک ساله به مبلغ ۱ میلیون تومان لطفا فرم زیر را پر نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند :

  شماره موبایل (الزامی)
  نام و نام خانوادگی (الزامی)
  نام شرکت (الزامی)

  شماره حساب جهت واریز وجه :

  ۴۵۵۹۵۹۴۰۲۵ نزد بانک ملت به نام سید علی اطیابی

  شماره کارت جهت واریز وجه :

  ۶۲۴۷ ۵۷۹۵ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴ بانک ملت به نام سید علی اطیابی