صنایع چاپ و بسته بندی

Loading...

فرم ایده آل پلاست آریا

فرم ایده آل پلاست آریا
شرکت فرم ایده آل پلاست آریا در زمینه چاپ فلکسو تا ۸ رنگ با ماشین آلات روز ایتالیایی بر روی انواع فیلم های بسته بندی، لمینت اکستروژن بر روی انواع کاغذ و فیلم، تولید فیلم پلی اتیلن سه لایه و سفره های یک بار مصرف فعالیت می کند.

اطلاعات بیشتر

فرارنگ آریا

فرارنگ آریا
شرکت چاپ و بسته بندی فرارنگ آریا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در حوزه چاپ و بسته بندی مطابق استانداردهای جهانی آغاز کرد و در مدت کوتاهی این مجموعه تبدیل به یکی از بهترین مجموعه های چاپ و بسته بندی در ایران گردید.

اطلاعات بیشتر

لابراتوار چاپ عکس آریکان

لابراتوار چاپ عکس آریکان
لابراتوار چاپ عکس آریکان در سال ۹۲ با هدف تولید انواع آلبوم های دیجیتال، پکیج های عروس داماد و کودک،انواع تابلوهای تزئینی و مذهبی تاسیس گردید. مجموعه آریکان مجهز به انواع دستگاه های چاپ و ظهور عکس تا عرض ۷۶ سانتیمتر می باشد.

اطلاعات بیشتر

ظروف سازان نگین خزر

ظروف سازان نگین خزر
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻇﺮوف ﺳﺎزان ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺰر ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ظروف فلزی (ﺣﻠﺒﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ، رﻧﮓ، ﺧﯿﺎر ﺷﻮر، ﭘﻨﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن در درون ظرف فلزی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

اطلاعات بیشتر